slide 2

News


Riešenie pre bicykle s pevnou prednou osou

01.05.2015 |  Ponúkame riešenie pre zákazníkov, ktorí majú na svojich horských bicykloch prednú pevnú os. Poprosíme aby nás záujemcovia kontaktovali.

 

Referencie


Obch. podmienky


OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti WALTERON s.r.o., so sídlom
Kysak 127, 044 81 Kysak, IČO 47229136
 

I.
Úvodné ustanovenia

 

1.  Tieto obchodné podmienky upravujú

 

  1. práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou WALTERON s.r.o. ako predávajúcim a objednávateľom tovaru ako kupujúcim, ďalej aj Kúpna zmluva; a
     
  2. práva a povinnosti zmluvných strán z nájomnej zmluvy medzi obchodnou spoločnosťou WALTERON s.r.o. ako prenajímateľom a objednávateľom ako nájomcom, ďalej aj Nájomná zmluva.
     

2.  Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj cyklonosičov JSK z ponuky na tejto webstránke (tu) za podmienok ďalej špecifikovaných.


3. Predmetom nájomnej zmluvy je prenechanie cyklonosičov JSK prenajímateľa z ponuky na tejto webstránke  (tu)  na dočasné užívanie nájomcovi za podmienok ďalej špecifikovaných.


4. Zmluvné strany uzavierajú Kúpnu zmluvu a Nájomnú zmluvu na zásielkový predaj tovaru resp. poskytnutie služby na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty ako tzv. zmluvy uzatvárané na diaľku v zmysle ustanovení § 9 a nasl. zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.


5. Kontaktné údaje predávajúceho/prenajímateľa sú:


WALTERON s.r.o.Kysak 127


044 81 Kysak


IČO 47 229 136


DIČ 2023804970zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vl. č. 32732/V


Jaroslav Varga, tel. č. 0907970365, email: jaroslav.varga@nosice.walteron.sk


Jana Melegová, tel. č. 0948044677, email: jana.melegova@nosice.walteron.sk

 

II.
Kúpna zmluva


1. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu (tu) vyjadruje súhlas, že právny vzťah medzi ním a predávajúcim sa spravuje týmito obchodnými podmienkami.


2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho označenú v objednávke. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky, jej predmet, cenu tovaru, platobné podmienky, spôsob, lehotu a adresu dodania tovaru, výšku nákladov na dodanie tovaru podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prepravných služieb a lehotu, počas ktorej platia uvedené podmienky.


3. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a odovzdať ho predávajúcemu, a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu, nahradiť náklady na jeho dodanie a predmet kúpy prevziať.


4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške potvrdenej predávajúcim v akceptácii objednávky spolu s nákladmi na dodanie tovaru, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho s uvedením požadovaných platobných údajov pre identifikáciu jeho platby.


5. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať objednaný tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom (doručením prostredníctvom poskytovateľa prepravných služieb, osobným odberom v sídle predávajúceho, osobným odovzdaním na adrese určenej kupujúcim) v lehote uvedenej v akceptácii objednávky (spravidla 2 pracovné dni od úhrady kúpnej ceny kupujúcim).


6. Pokiaľ kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 10 dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, kúpna zmluva zaniká a obom zmluvným stranám zanikajú povinnosti z nej vyplývajúce.


7. V prípade doručovania tovaru prostredníctvom poskytovateľa prepravných služieb je záväzok predávajúceho dodať tovar včas splnený jeho odovzdaním na prepravu zasielateľskej spoločnosti v dohodnutej lehote. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a úplnosť zásielky. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená resp. zničená, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti predávajúceho a spísať so zasielateľskou spoločnosťou Protokol o škode na zásielke. Pokiaľ kupujúci nedodrží uvedený postup, nebude jeho reklamácia zo strany predávajúceho akceptovaná.


8. Pri osobnom dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a mieste. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a úplnosť zásielky. Osobným prevzatím tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielka nemá nijakú zjavnú vadu, v opačnom prípade zásielku od predávajúceho neprevezme.


9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy jeho prevzatím. Do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva znáša nebezpečenstvo škody na predmete kúpy predávajúci.
10. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


11. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí obsahovať všetky údaje potrebné k identifikácii tovaru, kupujúceho, a predávajúceho, a musí byť doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, musí byť v originálnom nepoškodenom balení spolu so všetkými dokumentmi týkajúcimi sa tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí príp. zaplatení), ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe.


12. Pri dodržaní podmienok podľa predchádzajúceho odseku predávajúci prevezme tovar a najneskôr do 15 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu na ním určený bankový účet.


13. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípade, ak sa tovar prestal vyrábať, alebo ak sa zmenila cena dodávateľa tovaru.


14. Záručná doba predmetu kúpy je 24 mesiacov. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, spolu s návodom na použitie, záručným listom a dokladom o zaplatení tovaru. Práva zo záruky sa nevzťahujú na mechanické poškodenie tovaru, vady vzniknuté jeho prevádzkovaním v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osôb, ktoré pre kupujúceho montáž vykonávali, ďalej vady vzniknuté živelnou pohromou a nesprávnym používaním.


15. Kupujúci predávajúcemu výslovne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim v zmysle ustanovenia § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely vybavenia jeho objednávky podľa tejto zmluvy.

 

III.
Nájomná zmluva
 

1. Nájomca vyplnením a odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu (tu) vyjadruje súhlas, že právny vzťah medzi ním a prenajímateľom sa spravuje týmito obchodnými podmienkami.


2. Nájomná zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky prenajímateľom na emailovú adresu resp. telefónne číslo nájomcu označené v objednávke. Prenajímateľ spravidla potvrdí objednávku v nasledujúci pracovný deň po jej obdržaní, a to potvrdením predmetu nájmu, ceny, platobných podmienok, spôsobu a miesta doručenia predmetu nájmu a lehoty, počas ktorej platia uvedené podmienky.


3. Uzavretím nájomnej zmluvy sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na užívanie predmet nájmu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi za užívanie predmetu nájmu dohodnuté nájomné.


4. Nájomca je povinný zaplatiť nájomné vo výške potvrdenej prenajímateľom v akceptácii objednávky, a to v hotovosti do rúk prenajímateľa pri prevzatí predmetu nájmu.


5. Prenajímateľ je povinný prenechať predmet nájmu nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.


6. Nájomca je povinný užívať premet nájmu primerane jeho povahe a určeniu. Nájomca je povinný sa starať, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť predmet nájmu proti posúvaniu vo vnútri auta. Nájomca zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá vznikne poškodením, zničením alebo stratou predmetu nájmu počas jeho užívania. Pokiaľ dôjde k poškodeniu predmetu nájmu, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi cenu náhradných dielov, pokiaľ pôjde o neopraviteľné poškodenie, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi cenu predmetu nájmu podľa aktuálneho cenníka.


7. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, a ani vykonávať na predmete nájmu akékoľvek zmeny.


8. Nájomca berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od Nájomnej zmluvy, nakoľko jej predmetom je poskytnutie služby, ktorá sa s jeho súhlasom začala plniť pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 12 cit. zák.


9. Nájomca prenajímateľovi výslovne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim v zmysle ustanovenia § 7 zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely vybavenia jeho objednávky podľa tejto zmluvy.
 


IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
 

1. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou WALTERON s.r.o. a objednávateľmi tovaru a služieb sa riadi slovenským právnym poriadkom a prípadné spory medzi zmluvnými stranami spadajú do kompetencie slovenských súdov.


2. Spoločnosť WALTERON s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke spoločnosti.


3. Spoločnosť WALTERON s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny za tovar a služby. Pri zmene ceny je spoločnosť povinná kontaktovať bez zbytočného odkladu kupujúceho/nájomcu, ktorým takto vznikne právo od zmluvy odstúpiť.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočnená najmä formou emailu, listových zásielok, prípadne telefonicky, v slovenskom, prípadne českom resp. anglickom jazyku.


5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú voči kupujúcemu resp. nájomcovi účinnosť odoslaním elektronickej objednávky spoločnosti WALTERON s.r.o.


6. Kupujúci/nájomca vyplnením a zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
 

V Kysaku 27.8.2013